Reglement BitBusters

Artikel 1 - Organisatie

BitBusters is een lanparty georganiseerd door BitBusters vzw. Het evenement zal doorgaan in Ontmoetingscentrum Ons Huis van 31 juli t.e.m. 2 augustus 2015. Tijdens dit evenement zullen deelnemers zowel competitief, als recreatief computergames tegen elkaar spelen. Hiernaast is er ook de mogelijkheid tot deelname aan randanimatie zoals o.a. gezelschapsspelen.

Artikel 2 - Deelname

Door deelname aan BitBusters verklaart elke deelnemer dat hij/zij kennis heeft gekregen van de inhoud van dit reglement en verklaart zich tevens onvoorwaardelijk akkoord met iedere voorwaarde en artikel van dit reglement. De organisatie houdt toezicht op het regelmatige verloop van BitBusters en bijkomende, op de toepassing van het reglement, aanwijzen van de winnaars en toekenning van de prijzen. Deze beslissingen kunnen niet betwist worden. De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reglement, deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website van BitBusters.

Artikel 3 - Algemeenheden

Iedere persoon kan deelnemen aan BitBusters en bijhorende wedstrijden. Er kan enkel individueel ingeschreven worden, inschrijven in groep is niet mogelijk. Per persoon één inschrijving toegelaten. Per inschrijving kan slechts een keer worden deelgenomen aan elke wedstrijd.

Deelnemen kan enkel door op internet het daartoe bestemde deelnemingsformulier in te vullen. Een inschrijving is pas volledig wanneer de voorafbetaling ontvangen is. Een betaling geeft recht tot één plaats in de zaal voor één computer, één scherm en nodige apparatuur. Deze nodige apparatuur omvat geen extra scherm. Een laptop kan gebruikt worden. De organisatie behoudt zich het recht om de inschrijvingen vervroegd af te sluiten indien de beschikbare plaatsen bezet zijn of om praktische redenen. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn. De organisatie behoudt het voorrecht om een deelname te weigeren, indien zij dit nodig acht.

Iedereen die niet over een volledige inschrijving bezit, zal enkel als toeschouwer de zaal mogen betreden. Toeschouwers hebben geen recht op een plaats in de zaal, en mogen bijgevolg geen pc, scherm of andere apparatuur meebrengen. Ook mogen toeschouwers geen gebruik maken van het materiaal van anderen, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verkregen van de eigenaar. De organisatie behoudt het voorrecht om de toegang tot het evenement te weigeren, indien zij dit nodig acht. Alle elektrische apparaten zoals koelkasten, microgolfovens, koffiezetapparaten en dergelijke zijn niet toegelaten. Het gebruik van speakers is NIET toegestaan, deelnemers aan BitBusters dienen een hoofdtelefoon te voorzien of zij hebben geen geluid. Hierop zal controle zijn en bij overtreding zal gevraagd worden de boxen op te bergen of af te geven tot het evenement op zijn einde loopt, tenzij de persoon in kwestie vroeger weggaat.

Er worden geen terugbetalingen gedaan, tenzij het evenement door onvoorziene omstandigheden volledig afgelast wordt.
Volgende zaken zijn niet toegestaan:

Verder dienen ook alle regels en wetgevingen nageleefd te worden van België en van de gemeente Heusden-Zolder. Dit omvat onder andere:

Het bekijken van pornografisch materiaal op BitBusters is niet toegestaan. Dit omdat er minderjarigen aanwezig kunnen zijn.

Artikel 4 - Schade

De organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van deelname aan BitBusters of door BitBusters georganiseerde wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software van de organisatie. BitBusters wordt gehouden in een feestzaal, die geen eigendom is van de organisatoren. De deelnemers aanvaarden de regels van het huis, deze zijn te vinden aan de inkom. Ze zullen deze respecteren en er zich correct naar gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie, onder invloed zijn of ordeverstoring kunnen ten allen tijde de toegang tot het evenement ontzegt worden en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden. Hiervoor verwijzen we ook naar het binnenhuisreglement. Beslissingen van de organisatie zijn niet betwistbaar. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen de organisatoren in dit verband.

Artikel 5 - Netwerk

De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. In het algemeen kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden plegen via het netwerk en de infrastructuur van BitBusters. Het netwerk mag enkel gebruikt worden voor wettelijk toegestane doeleinden. Alle auteursrechterlijke bepalingen dienen gerespecteerd te worden. Het hacken, sniffen, spoofen of misbruiken van het netwerk (om personen of de organisatie te benadelen) op gelijk welke manier resulteert in een onmiddellijke uitsluiting van het evenement. Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (zoals overspoelen/weigeren van service) is VERBODEN.

Artikel 6 - Reclame

Het verspreiden van reclame voor gelijk welke doeleinden is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk en op voorhand afgesproken is met de organisatie. Bij het niet naleven van deze regel wordt een compensatie getroffen naargelang het ONZE sponsors schikt. Dit geldt voor iedere vorm van reclame, drukwerk, promoteams, reclame via het netwerk, reclame via de intranetsite en dergelijke.

Artikel 7 - Roken en drugs

BitBusters vindt plaats in een feestzaal waar roken verboden is. Dit rookverbod geldt voor iedereen. Het gebruik van eender welke illegale drug is ten allen tijde en voor iedereen verboden. De organisatie behoudt het voorrecht om bij overtreding de toegang tot het evenement ten allen tijde te ontzeggen.

Artikel 8 - Prijzen

De winnaars zullen op de laatste dag van het evenement op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping. De prijzen zijn niet inruilbaar en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. De winnaars moeten zich uiterlijk dezelfde dag om 19u00 op de plaats waar het evenement gehouden wordt bekendmaken bij de organisatoren. Bij niet tijdige aanmelding zullen de prijzen in kwestie toekomen aan de organisatie.

Niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking is de prijzen vrijgeven voor loting onder de andere deelnemers.

Artikel 9 - Geschillen

De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of de foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de website(s) van de organisatoren, waaronder deze met url http://www.bitbusters.be.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook BitBusters en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van BitBusters en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.

De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door de organisatoren. De beslissingen die hier genomen worden zijn onherroepelijk.

Door aan BitBusters deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren genoodzaakt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 10 - Filesharing

Als LAN party zijn wij tegen filesharing. Het kopiëren van software is ten strengste verboden. Ons volledig standpunt kan u vinden in ons filesharing reglement.

Artikel 11 - Gegevens Organisatie

BitBusters VZW
Hoogstraat 79
3560 Lummen
www.bitbusters.beBronnen:
Copyright © 2005 Digital Mayhem
Copyright © 2009 FatLAN